سرویس های پیش ساخته بتنی


سرویس های پیش ساخته بتنی" با قابلیت جابجایی،ضدزلزله، لوله کشی آماده وحمل و نصب بسیار سریع، تولید شده در شرکت المان بتن پارسهیچ فیلدی ایجاد نشده.